วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลแต่ละกองที่สำคัญ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง
1. เทศบัญญัติ
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. รายงานประจำเดือน

กองคลัง
1. แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
2. รายงานประจำเดือน

กองการศึกษา
1. กิจกรรมประจำตำบล
2. รายงานประจำเดือน

กองช่าง
1. แผนงานการปฏิบัติงาน
2. รายงานประจำเดือน